اطلاعات تماس

شاهرود، میدان هفت تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرکز تخصصی آپا

0366 3230 023 داخلی: 3537

cert@shahroodut.ac.ir

کد پستی: 3619995161 صندوق پستی: 316

خطا: فرم تماس پیدا نشد.